NEDERLANDS
Naam dienstenaanbieder: Telesecretariaat.pro Comm. V.
Adres dienstenaanbieder: Kunstlaan 54 - 1000 Brussel
KBO nummer dienstenaanbieder: 0651818323
BTW nummer (van de partij die verantwoordelijk is voor de afdracht van de btw over de geïnde gelden): BE0651818323
Informatie servicenummer
Telefoonnummer: 0904 69 005
Prefix (070 / 0901/ 0902, 0903 / 0904 / 0905 / 0906 / 0907 / 0909)
Informatie aangeleverde dienst
Type prijszetting (per oproep / per minuut / per oproep en per minuut)
Aangerekend tarief: € 2,00
Type dienst (spelletjes / volwassen inhoud / logo’s / ringtones / astrologie / competitie / andere)
Korte beschrijving dienst: Informatie omtrent urgenties bij dieren.
Startdatum dienst: 12/04/2016
Einddatum dienst: /
Informatie klantendienst
Belgisch non-premium nummer: +32 2 886 01 84
Openingsuren klantendienst: Ma-Vr: 09u-12 - 13u30-16u30
URL naar webpagina voor klachten: http://www.telesecretariaat.pro/contact.php
E-mailadres klantendienst: contact (at) telesecretariaat.pro
Alle URL’s waarop er gebruik wordt gemaakt van de dienst: http://dierenarts-van-wacht.be - http://veterinaire-de-garde.info
Het nummer van de vergunning bij kansspelencommissie (indien toepasbaar): /
Datum van laatste wijziging: 01/04/2020
ENGLISH
Name Service Provider: Telesecretariaat.pro Comm. V.
Address Service Provider: Kunstlaan 54 - 1000 Brussel
Enterprise number Service Provider: 0651818323
VAT number (of party responsible of paying VAT for the inned amounts): BE0651818323
Information Service Number
Telephone number: 0904 69 005
Prefix (070 / 0901/ 0902, 0903 / 0904 / 0905 / 0906 / 0907 / 0909)
Information service provided
Pricing type (per minute / per call / per call and per minute)
Tariff charged: € 2,00
Type of service (games / adult / logo’s / ringtones / astrology / competition / other)
Short description of service: Information about urgencies in animals.
Start date service: 12/04/2016
End date service: /
Information customer service
Belgian non premium number: +32 2 886 01 84
Opening hours customer service: Ma-Vr: 09u-12 - 13u30-16u30
URL to complaint page: http://www.telesecretariaat.pro/contact.php
E-mail address customer service: contact (at) telesecretariaat.pro
All URLs where the service is used: http://dierenarts-van-wacht.be - http://veterinaire-de-garde.info
License Number Gaming commission (if applicable): /
Date of last modification: 01/04/2020
FRANCAIS
Nom du fournisseur de services: Telesecretariaat.pro Comm. V.
Adresse du fournisseur de services: Kunstlaan 54 - 1000 Brussel
Le numéro BCE du fournisseur de services: 0651818323
Le numéro de T.V.A. belge de la partie responsable du versement de la T.V.A. sur les montants perçus: : BE0651818323
Informations sur le numéro de services
Numéro de téléphone: 0904 69 005
Prefix (070 / 0901/ 0902, 0903 / 0904 / 0905 / 0906 / 0907 / 0909)
Informations sur le service fourni
Type de prix (par minute / par appel / par appel et par minute)
Tarif appliqué: € 2,00
Type de service (jeux / contenu pour adultes / logos / sonneries / astrologie / compétition / autre)
Brève description du service: Informations sur les urgences chez les animaux.
La date de début du service: 12/04/2016
La date de fin du service: /
Informations sur le service client
Numéro belge non premium: +32 2 886 01 84
Heures d'ouverture du service client: Ma-Vr: 09u-12 - 13u30-16u30
URL de la page de plainte: http://www.telesecretariaat.pro/contact.php
Adresse e-mail du service client: contact (at) telesecretariaat.pro
Toutes les URL sur lesquelles le service est utilisé: http://dierenarts-van-wacht.be - http://veterinaire-de-garde.info
Numéro de licence de la commission de jeu (le cas échéant): /
Date de la dernière modification: 01/04/2020